Z jakim dniem wyrejestrować pracownika z ZUS?

Aktualizacja:

Pracownika należy wyrejestrować z ubezpieczeń w ZUS z datą następnego dnia po dniu rozwiązania stosunku pracy.

Nawet jeśli tym następnym dniem po dniu rozwiązania stosunku pracy jest dzień ustawowo wolny od pracy.

Obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu pracownik podlega od dnia nawiązania stosunku pracy do dnia jego ustania. O fakcie rozwiązania umowy pracodawca informuje ZUS składając formularz ZUS ZWUA, wpisując na nim m. in. datę wyrejestrowania pracownika z ubezpieczeń. Czynności tej powinien dokonać w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania stosunku pracy. Jako datę wyrejestrowania należy podać dzień następny po dniu, w którym rozwiązana została umowa, a nie ostatni dzień jego pracy. W tym bowiem dniu stosunek pracy jeszcze trwał i pracownik podlegał nadal ubezpieczeniom.

Rozwiązałeś z pracownikiem umowę o pracę w dniu 31 października 2015 r. Wyrejestrowałeś go z ubezpieczeń w ZUS na formularzu ZUS ZWUA z dniem 1 listopada 2015 r. Postąpiłeś prawidłowo wyrejestrowując go od dnia 1 listopada, choć to dzień świąteczny i ustawowo wolny od pracy.

Podstawa prawna
  • art. 36 ust. 11 Ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. nr 137, poz. 887 z poźn. zm.)
  • art. 74 – 77 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. nr 210, poz. 2135)
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 4 grudnia 1998 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących oraz innych dokumentów (Dz.U. nr 149, poz. 982 z późn. zm.).
Nota prawna

Administrator witryny informuje, że niniejszy artykuł służy wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowi porady ani opinii podatkowej czy prawnej w rozumieniu art. 2 ust. 1 i art. 31 ustawy o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 1996 r. Nr 102, poz. 475 ze zm.)

Udostępnij ten post