Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w przypadku prowadzenia kilku firm

Aktualizacja:

Zdarza się, że przedsiębiorcy prowadzą równolegle kilka rodzajów działalności gospodarczych. Często bowiem wystepują sytuacje, w których osoba fizyczna prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i jednocześnie jest wspólnikiem w spółce cywilnej. Zastanawiają się wtedy, jakie obowiązki w zakresie ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego rodzi podjęcie dodatkowej aktywności.

Składki na ubezpieczenia społeczne

Osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym, opłacając składkę emerytalną, rentową oraz wypadkową. Ubezpieczenie chorobowe ma charakter dobrowolny. Jeśli przedsiębiorca zdecyduje się prowadzić kilka rodzajów działalności (np. jest wspólnikiem w kilku spółkach cywilnych), obowiązek opłacania składek na ubezpieczenie społeczne powstaje tylko z jednego wybranego przez siebie rodzaju działalności. Z pozostałych form działalności nie podlega ubezpieczeniom społecznym ani obowiązkowo ani dobrowolnie. 

Inne zasady obowiązują natomiast w przypadku ubezpieczenia zdrowotnego. To, czy należy opłacać jedną czy kilka składek na to ubezpieczenie zależy od rodzaju prowadzonych działalności.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne

Zasadą jest, że jeśli osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą uzyskuje przychody z więcej niż jednego rodzaju działalności, którymi są:

  • działalność gospodarcza w formie: spólki cywilnej, jednoosobowej sp. z o.o., spółki jawnej, spółki komandytowej, spółki partnerskiej,
  • wykonywanie działalnośći twórczej lub artystycznej jako twórca lub artysta,
  • wykonywanie wolnego zawodu w rozumieniu przepisów o zryczałtowanyn podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
  • wykonywanie wolnego zawodu, z którego przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  • inna, niż określona w powyższych punktach działalność gospodarcza prowadzona na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych,

ma obowiązek opłacania składek odrębnie od każdego rodzaju działalności.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne powinna być opłacana odrębnie od każdego rodzaju działalności również w sytuacji, w której przedsiębiorca prowadzący działalność pozarolniczą uzyskuje przychody z więcej niż jednej spółki w ramach tego samego rodzaju działalności (wymienionych w powyższych punktach).

Wojciech N. prowadzi działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG i jest jednocześnie wspólnikiem w spółce cywilnej. Osiąga przychody z dwóch rodzajów działalności i jest zatem zobowiązany do opłacania dwóch składek na ubezpieczenie zdrowotne. W przypadku, gdyby Wojciech N. został wspólnikiem w jeszcze jednej spółce cywilnej, byłby zobowiązany do opłacania składki zdrowotnej również od kolejnego rodzaju działalności.

Osoby prowadzące działalność na podstawie przepisów o działalności gospodarczej są zobowiązane do opłacania składki zdrowotnej w pojedynczej wysokości, bez względu na liczbę wpisów (różnych działalności). W tym przypadku bowiem składka opłacana jest od jednego rodzaju działalności.

Waldemar S. prowadzi działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG polegającą na produkcji bamboszy i jednocześnie prowadzi zakład świadczący usługi naprawy obuwia. Ponieważ produkcja obuwia jak i jego naprawa są tym samym rodzajem działalności (pozarolnicza działalność gospodarcza prowadzona na podstawie przepisów o działalności gospodarczej) jest zobowiązany do opłacania jednej składki zdrowotnej.

Inaczej jest w przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność na podstawie wpisu do CEIDG i podejmujących dodatkową działalność. To, czy należy płacić kolejną składkę na ubezpieczenie zdrowotne zależy właśnie od formy i rodzaju jej prowadzenia.

Wyjątkowe uregulowania w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego dotyczą osób, które w ramach jednego wpisu do CEIDG wykonują „wolny zawód” oraz prowadzą dodatkową działalność gospodarczą (np. handlową). Przepisy o ubezpieczeniu zdrowotnym traktują obie działalności jako odrębne tytuły do ubezpieczeń i w związku z tym składka zdrowotna musi zostać opłacona  od każdego z jej rodzajów.

Beata Z. jest technikiem dentystycznym i jednocześnie prowadzi działalność handlową na podstawie wpisu do CEIDG. Ze względu na to, że przepisy traktują „wolny zawód” jako odrębny tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego, zobowiązana jest do opłacania podwójnej składki zdrowotnej („wolny zawód” i działalność handlowa).

Podstawa prawna
  • Ustawa z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
  • Ustawa z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych
Nota prawna

Administrator witryny informuje, że niniejszy artykuł służy wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowi porady ani opinii podatkowej czy prawnej w rozumieniu art. 2 ust. 1 i art. 31 ustawy o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 1996 r. Nr 102, poz. 475 ze zm.)

Udostępnij ten post