Rozpoczęcie pracy w trakcie miesiąca – sposób obliczania wynagrodzenia

Aktualizacja:

Oczywistym jest, że pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za pracę wykonaną. Za czas niewykonywania pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia tylko wówczas, gdy przepisy prawa pracy tak stanowią. Pracownikowi zatrudnionemu w trakcie miesiąca nie będzie zatem należało się wynagrodzenie w takiej samej wysokości co pracownikowi pracującemu cały miesiąc. Jak zatem obliczyć wynagrodzenie dla pracownika, który został zatrudniony w trakcie miesiąca i jest wynagradzany w stawce miesięcznej?

W celu obliczenia wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca, ustalonego w stawce miesięcznej w stałej wysokości, w sytuacji gdy okres pozostawania pracownika w stosunku pracy nie obejmuje pełnego miesiąca kalendarzowego, należy wykonać nastepujące działania:

  • miesięczną stawkę wynagrodzenia podzielić przez liczbę godzin przypadających do przepracowania w danym miesiącu,
  • otrzymaną kwotę pomnożyć przez liczbę godzin nie przepracowanych w tym miesiącu w związku z podjęciem zatrudnienia w trakcie jego trwania,
  • tak obliczoną kwotę odjąć od wynagrodzenia przysługującego za cały miesiąc.

Pracownik został zatrudniony od dnia 15 maja 2014 roku w wymiarze czasu pracy określonym na 1/4 etatu. Miesięczne wynagrodzenie ustalono na 1.000,00 zł brutto, bez premii i dodatków. Wynagrodzenie za miesiąc maj (proporcjonalne do przepracowanego okresu) należy obliczyć w następujący sposób:

WyszczególnienieSposób obliczenia
Normatywny czas pracy w maju160 godz. x 1/4 etatu = 40 godz.
Stawka godzinowa1.000,00 zł / 40 godz. = 25,00 zł
Okres nie przepracowany w miesiącu8 dni x 8 godz. x 1/4 etatu = 16 godz.
Okres przepracowany w miesiącu40 godz. – 16 godz. = 24 godz.
Wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca24 godz. x 25,00 zł = 600,00 zł

Wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca, tj. za okres od 15 do 31 maja wynosi 600,00 zł brutto.

Czytaj dalej: Jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe?

Podstawa prawna
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29.05.1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczenia odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 1996 r. Nr 102, poz. 475 ze zm.)
  • Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy
Nota prawna

Administrator witryny informuje, że niniejszy artykuł służy wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowi porady ani opinii podatkowej czy prawnej w rozumieniu art. 2 ust. 1 i art. 31 ustawy o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 1996 r. Nr 102, poz. 475 ze zm.)

Udostępnij ten post