Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka Ochrony Prywatności (dalej Polityka) określa zasady przetwarzania danych osobowych przez Meritum Biuro Rachunkowe Dariusz Nowak z siedzibą w Warszawie (dalej Administrator) oraz jest wypełnieniem obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) (dalej RODO).

1. Postanowienia ogólne

 1. Celem polityki jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie danych osobowych osób fizycznych przetwarzanych przez Administratora w celu udzielenia informacji o usługach, złożenia zapytania na temat usługi oferowanej przez Administratora oraz nawiązania kontaktów biznesowych. Poprzez niniejszą Politykę informujemy, w jakim konkretnym celu przetwarzamy dane osobowe oraz jakie prawa przysługują podmiotom danych.
 2. Osoby fizyczne udostępniają Administratorowi swoje dane osobowe w formularzu kontaktowym dostępnym na stronie https://meritumbiuro.pl, w korespondencji e-mail, korespondencji listownej, podczas kontaktu telefonicznego oraz przy zawieraniu umów.

2. Definicje

 • „RODO” – czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
 • „KLIENCI” – czyli osoby fizyczne, w tym: potencjalni klienci, strony umowy zawieranej z Administratorem, zleceniobiorcy tj. podmioty danych osobowych,
 • „ADMINISTRATOR” – czyli Meritum Biuro Rachunkowe Dariusz Nowak z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 405, jako podmiot decydujący o celach i sposobach przetwarzania danych,
 • „ORGAN NADZORCZY” oznacza Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

3. Informacje o Administratorze

 1. Administratorem danych osób fizycznych przetwarzanych za pośrednictwem niniejszej strony internetowej oraz osób fizycznych podejmujących kontakt z Administratorem za pomocą dostępnego formularza kontaktowego, poprzez pocztę elektroniczną oraz na numer kontaktowy udostępniony na niniejszej stronie internetowej, jak również danych osobowych Klientów jest Meritum Biuro Rachunkowe Dariusz Nowak z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 405 NIP: 5221259383
 2. W każdej chwili mogą Państwo skontaktować się z Administratorem w sprawach ochrony danych osobowych tradycyjną pocztą na adres Administratora:
  ul. Puławska 405,
  02-801, Warszawa,
  lub za pośrednictwem e-maila: info@meritumbiuro.com.pl.

4. Zakres danych osobowych przetwarzanych przez Administratora

 1. Przez „dane osobowe” rozumieć należy informacje odnoszące się do zidentyfikowanej bądź możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej. Zaliczają się do nich następujące informacje: adres IP, forma zwracania się, imię i nazwisko, adres, adres mailowy, numer telefonu.
 2. Meritum Biuro Rachunkowe Dariusz Nowak z siedzibą w Warszawie przetwarza następujące dane osobowe:
  • Klientów, a także dane ich pracowników/współpracowników/ pełnomocników/prokurentów/członków zarządu, osób działających w imieniu Klientów: imię i nazwisko, adres e-mail, stanowisko, numer telefonu, dane firmy którą reprezentują, w związku z przygotowaniami do zawarcia umowy i docelowo w związku z zawarciem umowy na świadczenie usług przez Administratora,
  • osób kontaktujących z Administratorem za pośrednictwem dedykowanego formularza w celu wyceny usług księgowych, podjęcia działań związanych z zawarciem umowy, zgłoszenia uwag i zastrzeżeń, jak również skorzystania z uprawnień przewidzianych w art. 15-21 RODO.
 3. Udostępniony przez Meritum Biuro Rachunkowe Dariusz Nowak z siedzibą w Warszawie na stronie internetowej formularz nie służy do prowadzenia prywatnej korespondencji niezwiązanej z przedmiotem działalności gospodarczej Administratora. Meritum Biuro Rachunkowe Dariusz Nowak z siedzibą w Warszawie zastrzega sobie prawo do filtrowania i blokowania wiadomości w szczególności jeśli mają charakter spamu, zawierają niedozwolone treści lub w inny sposób zagrażają bezpieczeństwu Administratora.
 4. Dane osobowe, o których mowa w pkt 4.2 nie są przekazywane stronom trzecim, o ile prawo nie stanowi inaczej.

5. Klauzula informacyjna dla Klientów Administratora

 1. Administratorem danych jest Meritum Biuro Rachunkowe Dariusz Nowak z siedzibą w Warszawie. W sprawach dotyczących danych osobowych przetwarzanych przez Administratora można kierować zapytania na adresy wskazane w pkt 3.2 niniejszej Polityki.
 2. Dane osobowe będą chronione i przetwarzane w celu:
  • wykonania umów, których stroną jest osoba, której dane dotyczą (klient) lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
  • realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami (podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, na który wyrażono zgodę, z systematyczną kontrolą oceny przydatności wyrażonych zgód (w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody). Dane będą przetwarzane przez okres trwania umowy, nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń (w przypadku danych przetwarzanych na podstawie umowy). Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami prawa podatkowego i o rachunkowości.
 4. Odbiorcą danych osobowych będą: dostawcy systemów informatycznych i usług IT Administratora – hosting poczty i systemy bazodanowe, podmioty świadczące na rzecz Spółki usługi niezbędne do wykonania zawieranej umowy w tym usługi prawne, operatorzy pocztowi i kurierzy, banki obsługujące płatności.
 5. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody – udzieloną zgodę można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Administrator prosi o wycofywanie zgód drogą pisemną lub elektroniczną.
 6. Podanie danych osobowych jest niezbędne dla realizacji umowy zawieranej z Klientem.

6. Klauzula informacyjna dla osób kontaktujących się z administratorem za pomocą formularza wyceny usług księgowych

 1. Administratorem danych jest Meritum Biuro Rachunkowe Dariusz Nowak z siedzibą w Warszawie. W sprawach dotyczących danych osobowych przetwarzanych przez Administratora można kierować zapytania na adresy wskazane w pkt 3.2 niniejszej Polityki.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  • obsługi zapytania/korespondencji – tj. w celu udzielenia odpowiedzi na pytania, bowiem prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest obsługa zapytań i korespondencji, ustalenie lub dochodzenie ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia korespondencji, a po jej zakończeniu co do zasady nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń. Jeżeli dane są podawane na potrzeby zamówienia usługi – dane są przetwarzane przez okres realizacji umowy; po jej wygaśnięciu – przez okres niezbędny do ewentualnego dochodzenia roszczeń/przedawnienia roszczenia. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa np. z zakresu archiwizacji dokumentacji.
 4. Odbiorcą danych osobowych będą: dostawcy systemów informatycznych i usług IT Administratora – hosting poczty i systemy bazodanowe.
 5. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody – udzieloną zgodę można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Administrator prosi o wycofywanie zgód drogą pisemną lub elektroniczną.
 6. Każdorazowe podawanie danych osobowych np. za pomocą formularzy kontaktowych, e-mail, telefonu jest dobrowolne. W przypadku, kiedy formularz jest skonstruowany na potrzeby zamówienia usługi, dane są niezbędne celem wywołania skutków prawnych w postaci zawarcia umowy.

7. Prawa podmiotu danych związane z ochroną danych osobowych

 1. W przypadku dochodzenia praw przysługujących podmiotom danych na gruncie RODO, prosimy o kierowanie korespondencji na adresy podane w pkt 3.2 niniejszej Polityki – na adres e-mail. Prosimy jednocześnie o przesłanie wszelkich niezbędnych informacji, które pozwolą na jednoznaczną identyfikację podmiotu danych.
 2. Podmiotom danych (osobom fizycznym) przysługują następujące prawa:
  • dostępu do treści danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii,
  • żądania sprostowania danych osobowych,
  • usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy (art. 6 ust 1 lit. b) RODO) lub zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
  • prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych dla celów opartych na art. 6 ust 1 lit. f) RODO z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją podmiotu danych,
  • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych,
  • cofnięcia zgody, co może nastąpić w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych dokonane przed jej wycofaniem. Zgody mogą zostać w każdej chwili odwołane bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
 3. W celu realizacji ww. praw należy skontaktować się z Administratorem  pod adresem e-mail: info@meritumbiuro.com.pl.
 4. W przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych następuje z naruszeniem obowiązujących przepisów, każdemu podmiotowi danych przysługuje prawo wniesienia skargi do Organu nadzorczego. W tym celu, mogą Państwo zwrócić się do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który jest właściwy ze względu na miejsce zamieszkania podmiotu danych. Dane kontaktowe Urzędu Ochrony Danych:
  • Urząd Ochrony Danych Osobowych,
   Stawki 2, 00-193 Warszawa
   kancelaria@uodo.gov.pl